รายการเครื่องมือ  จำนวนเครื่องมือ : (79)
ยอดเข้าชม (93)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
Twin Screw Extruder (Polymer)
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Twin Screw Extruder (Polymer)
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ไม่ระบุ
  อัตราค่าบริการ
500.00 THB / ชั่วโมง
ยอดเข้าชม (29)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
กล้องคอมพาวด์ ไมโครสโคป พร้อมชุดถ่ายภาพ
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Compound Microscope with Camera
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเกษตรศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
  อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ยอดเข้าชม (22)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพเซลล์มีชีวิต
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Live Cell Imaging Microscope
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเทคนิคการแพทย์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ไม่ระบุ
  อัตราค่าบริการ
ไม่มีค่าบริการ
ยอดเข้าชม (25)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
กล้องสเตอริโอ ไมโครสโคป พร้อมชุดถ่ายภาพ
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Stereo Microscope with Camera
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเกษตรศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
  อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ยอดเข้าชม (20)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่อง CNC แบบ 5 แกน
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
CNC 5 Axis Machine
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
โครงการจัดตั้งกลุ่มบูรณาการวิศวกรรมการหุ่นยนต์
  อัตราค่าบริการ
ยังไม่กำหนดอัตราค่าบริการ
ยอดเข้าชม (11)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Evaporator Rotary
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเกษตรศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
  อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ยอดเข้าชม (15)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่องกลึงวัสดุเซรามิกสำหรับห้องปฎิบัติการ พร้อมเตาเผาชิ้นงานเซรามิคอุณหภูมิสูง
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Milling unit
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
  อัตราค่าบริการ
ยังไม่กำหนดอัตราค่าบริการ
ยอดเข้าชม (7)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่องกวนสารความร้อน
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Hotplate Stirrer
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเกษตรศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
  อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ยอดเข้าชม (20)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Ultrasonic Processor
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
คณะเกษตรศาสตร์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
  อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ยอดเข้าชม (17)
  ชื่อเครื่องมือ (ไทย)
เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด
  ชื่อเครื่องมือ (Eng)
Sieving machine
  ชื่อคณะ|สถาบัน ผู้ให้บริการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  ชื่อภาควิชา|ศูนย์ ผู้ให้บริการ
ไม่ระบุ
  อัตราค่าบริการ
1,200.00 THB / วัน
  1